Zorgstelsel

Per 1 januari 2005 is de DBC ingevoerd. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. De DBC biedt een totaalpakket voor een behandeling, gekoppeld aan een diagnose. De invoering van deze revolutionaire nieuwe manier van registreren heeft veel voeten in de aarde gehad en is omstreden. De DBC-systematiek leidde al gauw tot een ondoorzichtig geheel aan codes, dat heeft geleid tot de invoering per 1 januari van DOT (DBC’s op weg naar transparantie). Bovendien is gebleken, dat de DBC-systematiek zeer fraudegevoelig is en de zorgkosten op een enorme manier opdrijft.

 

 1. Wachtlijsten sterk reduceren;
  Deze bij de oorzaken in plaats van hun symptomen aan te pakken. Door gebruik te maken van een straat van onderzoeken op 1 dag voor de patiënt, is er meer mogelijkheid om snel een diagnose vast te stellen. Maar ook de belasting op de patiënt is vele malen minder, de uitslagen zijn snel binnen en er zijn geen diverse afspraken op meerdere data.
 2. Vooral de eerste lijn wordt ruimte gegeven voor zorgondernemerschap;
  Huisartsen, apothekers, logopedisten, fysiotherapeuten, orthopedagogen en psychologen worden gezien als ondernemers. De overheid houdt op met de verkapte en soms openlijke concurrentie met vrijgevestigden. Initiatieven als het Centrum voor Jeugd en Gezin en veel eerstelijns projecten worden door de belastingbetaler mogelijk gemaakt en zijn concurrerend met de praktijken van vrijgevestigden; in de eerstelijns zorg worden alleen professionals toegelaten en hun financiering mogelijk gemaakt, indien deze beschikken over licenties/ registraties ter zake;
 3. Meer ruimte voor ZZP-ers in de zorg;
  Meer maatwerk en kleinschalige zorg ontstaan bijvoorbeeld in door de ZZP-ers zelf opgezette samenwerkingsverbanden. Door samenwerken ontstaan nieuwe netwerken en betere zorg.
 4. Verminderde bureaucratie en complexiteit;
  Schrappen van overlappende registratiesystemen. Vereenvoudiging van de uniforme basisregistratie met internationale code- en classificatiestelsels en handvatten om die werkwijzen te kunnen kiezen die de bureaucratie afbouwen.
 5. Ruimte creëren voor innovatieve projecten;
  Nu worden burgers en zorgverleners aangemoedigd initiatieven te ontplooien, die vervolgens vastlopen. Diverse zorggroepen als fysiotherapeuten, Dutch YPA, Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap en andere die met subsidie veel initiatieven en onderzoeken willen ontplooien. En innovatie zorgt voor kwaliteit.
 6. Een einde maken aan de bureaucratische nachtmerrie van DBC’s (diagnose Behandel Combinatie);
  Onmiddellijke afschaffing van het DBC-systeem waarin Nederland wereldkampioen is met een kosmisch aantal van 44.000 codes, volgens het programma Radar. De coderingen en tarieven binnen de DBC’s zijn bepaald door het management en niet berekend. Het kan gebeuren dat een handeling bij de huisarts 9 euro kost, terwijl dezelfde handeling in een DBC wordt geschoven van over de 1000 euro. Met de afschaffing van het DBC systeem moet het behandelingsplafond van het ziekenhuis worden afgeschaft. We moeten weer uitgaan van vertrouwen in de poortwachter van de zorg die om geen andere dan een medisch inhoudelijke, dus een kwalitatieve reden, binnen de perceptie van de patiënt een verwijzing zal doen.
  Invoering nieuwe declaratiestructuur op basis van internationaal toegepaste declaratiesystematiek DRG (Diagnosis-Related Groups). Medische specialisten en andere zorgverleners hebben grote bijdrage geleverd om het systeem tot stand te brengen. De tarieven zijn berekend. DRG’s worden in veel landen wereldwijd gebruikt.
 7. Verkleinen macht van de toezichthouders;
  De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft nu meer het belang van ministerie en zorgverzekeraar centraal gesteld. De geheimhoudingsplicht wordt nu overtreden als een zorgverlener uit angst voor zijn contract alle informatie vrijgeeft.
 8. Bekostigingssystematiek opsplitsen in diagnose, therapie, medicatie, herstel en begeleiding;
  Hierdoor kan er per proces eenvoudig worden gecontroleerd waardoor de kostenstijging in de zorg wordt veroorzaakt en kan hierdoor makkelijker worden bijgestuurd;
 9. Afschaffen eigen risico voor de basiszorg;
  De grote winstbedragen geven aan dat het eigen risico helemaal niet betaald hoeft te worden, zorgverzekeraars zouden geen winstbelang moet genereren. Heel veel mensen komen hierdoor in financiële nood en kunnen maar amper een basisverzekering betalen. Dit kan anders als er meer banden gelegd wordt aan de zorgverzekeraars. Duidelijk is dat marktwerking hier averechts heeft gewerkt. Een verzekering die geen eigen risico laat betalen zou de andere zorgverzekeraars overstag kunnen helpen.
 10. Hergebruik van zorgdata voor verbetering (best practices) en financieren van zorg;
  Door (centraal) verzamelde zorgdata (anoniem) tegen vergoeding ter beschikking te stellen aan de wetenschap en industrie voor wetenschappelijke- en onderzoeksdoeleinden. Op het gebied van de fysiotherapie is hier al een plan voor om deze informatie te delen met een departement binnen het NIVEL voor de wetenschap.
 11. Centrale Inkoop Zorg- en geneesmiddelen;
  De kosten van medicijnen/geneesmiddelen maken een groot deel uit van de zorgkosten. Met name de vergrijzing en het beschikbaar komen op de markt van dure nieuwe geneesmiddelen verklaart het grootste deel van de stijging.
  In brede zin wordt er in de zorg vaak niet gekeken naar collectief inkopen en onderhandelen. Immers, het wordt toch wel vergoed, dus bij wie ligt nu de prikkel om te komen tot lagere kosten? Maatschappelijk gezien zijn we er allang van overtuigd dat de zorgkosten niet eindeloos door kunnen stijgen. Tegelijkertijd willen we wel graag alle mogelijke middelen kunnen aanwenden voor genezing. Tijd voor ingrijpende maatregelen.
  Het oprichten van een centrale inkooporganisatie en het gezamenlijk afdwingen van stevige kortingen verdient een serieuze kans! Als alle ziekenhuizen de inkoopgegevens en de leverancierslijsten bij elkaar voegen kunnen er zonder twijfel resultaten worden geboekt.
  Voorbeeld: Als een medicijn in Portugal 35% van de Nederlandse prijs kost, kopen we via Portugal in.
  Helemaal als er voor producten en leveranciers meerdere mogelijkheden zijn, dan liggen de voordelen voor het oprapen. Een onafhankelijk bureau dat puur op de korting wordt afgerekend, zoals bij dentale markt, werkt super effectief.
  Bovendien kunnen door centrale facturatie en het overslaan van tussenpersonen nog meer voordelen geboekt worden. Prijsdaling in plaats van prijsstijging moet nu het motto worden.