Voorwoord

In deze hectische tijd, waarin men het altijd druk, druk, druk heeft, maakt men weinig tijd voor zichzelf, laat staan voor anderen. Het is alom bekend dat veel ouderen en zorgbehoevenden vereenzamen. De medewerkers in verpleeghuizen hebben geen tijd om iets met de bewoners te ondernemen, alles hangt af van planning, urenregistratie en lijstjes invullen. Ook ouderen, die nog zelfstandig wonen tellen vaak de uren in eenzaamheid af.

Daarnaast zijn er echtparen en alleenstaanden, die graag hun zelfstandige woning zouden willen verruilen voor een plaats in een goed woon-zorgcentrum. Maar bijna alle verzorgingscentra zijn vanwege bezuinigingen, de laatste jaren opgedoekt.

Healthy Community Foundation (HCF)
HCF  is opgericht voor het welzijn van de burgers. Onze stichting is van mening, dat de burger voorzieningen moet kunnen krijgen, die hij nodig heeft, ondanks leeftijd, achtergrond, geloof, geslacht of ras.
De bestuursleden van de stichting hebben alles in huis om daadwerkelijk veranderingen te kunnen gaan brengen in bestaande stelsels en besloten om zich te gaan inzetten voor een beter welzijn voor de burgers.
De stichting wil met professionals uit het veld datgene veranderen, dat onder de bevolking leeft: zorg, wonen, opleiding en werken. De stichting heeft geen winstoogmerk en is politiek neutraal.

De stichting hanteert vier pijlers:

  1. Zorg en Zorgstelsel
  2. Wonen en Woonomgeving
  3. Werken
  4. Persoonlijke Ontwikkeling

Ouderen met zorg
HCF zal zich in eerste instantie richten op zorg in relatie tot wonen en woonomgeving en dan met name voor ouderen en zorgbehoevenden. Het bestuur is van mening dat veel ouderen aan hun lot worden overgelaten. Het is de generatie, die Nederland na de Tweede Wereldoorlog heeft opgebouwd en zijn nu min of meer afgedankt voor de maatschappij en vereenzamen. De regering stimuleert langer thuis wonen en heeft het merendeel van de zorgcentra voor ouderen opgeheven. Daar verzet HCF zich tegen en wil woonzorgcentra weer terugbrengen, waar ouderen met leeftijdsgenoten hun dagen samen kunnen doorbrengen.
Woont men zelfstandig, al dan niet met partner en één van beiden wordt bedlegerig, dan is de dag nog wel door te komen, je kunt hulp inroepen, maar s-nachts kunnen zich vervelende situaties voordoen. Enkele keren per week hulp en voor de rest moet men het maar uitzoeken. De overheid gaat ervan uit, dat familie, vrienden of buren het wel oplossen. Komt men in een verpleeghuis terecht, dan is er vaak nog maar weinig sprake van een menswaardig bestaan. Uren in je eigen uitwerpselen liggen en één keer per week douchen!
Veel ouderen ontwikkelen een vorm van dementie. Dat is niet alleen voor betrokkenen een zorgelijke situatie, maar ook voor familieleden en vrienden. Wat gebeurt er als degene alleen thuis is en hoe gaat dit s-nachts? Wil men deze patiënten laten opnemen in een zorgcentrum of verpleeghuis, dan zijn er lange wachttijden.

Kwaliteit van leven
HCF wil de kwaliteit van leven sterkt verbeteren, de mensen weer uitzicht geven. Wij zijn daarom gestart met plannen uit te werken voor zorgcentra (woonboerderijen), waar patiënten met een dementie optimaal verzorgd worden. Deze mensen moeten worden gestimuleerd om de kwaliteit van leven omhoog te krijgen door dagbesteding, uitjes en ontspanning. De zorg voor deze mensen moet optimaal zijn. Verdere informatie over dit zogenaamde ‘Çooshuis’ treft u hier aan.
Zoals ik hierboven heb aangegeven willen wij goede woon-zorg voorzieningen gaan treffen waar ouderen hun laatste jaren gezellig kunnen doorbrengen, ook als één van de partners meer zorg nodig heeft dan de ander. Hiervoor willen wij woonzorg centra opzetten. Informatie hierover treft u hier aan.

Tot slot
Daarnaast zijn er nog twee andere vormen waar HCF mee bezig is. Dat is huisvesting voor arbeidsmigranten en faciliteiten voor buurten en de bewoners, waar van alles georganiseerd kan worden. Hierover bericht ik later meer.
De twee andere pijlers van de stichting ‘wonen’ en ‘werken’ krijgen in al onze plannen volop aandacht. Voor de eerste pijler ‘Zorg en Zorgstelsel’ hebben wij een Zorgplan opgesteld, dat dynamisch is opgezet. Het plan wordt continu verbeterd en is hier te downloaden.

Onze stichting werkt zonder winstoogmerk en overmatig duur betaald management en maakt zoveel mogelijk gebruik van vrijwilligers. Al het geld dat binnenkomt wordt uitsluitend besteed aan de woonvoorzieningen, de zorg en het welzijn van de bewoners en de zorgverleners, die in dienst zijn.

Koos Dirkse,
voorzitter Healthy Community Foundation