Opzet Dagopvang

Het opzetten van een dagopvang, zoals bij een zorgboerderij, vereist een zorgvuldige planning en uitvoering. Hier zijn de stappen die je kunt overwegen bij het opzetten van een dagopvang:

  1. Onderzoek en Planning
   • Doe grondig onderzoek naar de behoeften van de doelgroep(en) die je wilt bedienen. Identificeer de specifieke zorgbehoeften, interesses en verwachtingen.
  2. Businessplan opstellen
   • Stel een gedetailleerd businessplan op. In het plan moeten de doelstellingen van de dagopvang, de doelgroep, de aangeboden diensten, de organisatiestructuur, de financiële projecties en de marketingstrategieën worden beschreven.
  3. Juridische structuur bepalen
   • Beslis over de juridische structuur van je dagopvang. Dit kan bijvoorbeeld een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VoF) of stichting zijn. Overweeg ook de juridische vereisten en regelgeving met betrekking tot zorgverlening.
  4. Locatie en faciliteiten kiezen
   • Zoek een geschikte locatie voor je dagopvang. Zorg ervoor dat de faciliteiten voldoen aan de behoeften van de doelgroep en aan alle veiligheids- en gezondheidsnormen.
  5. Personeel aannemen en trainen
   • Werf gekwalificeerd personeel aan met de nodige ervaring in de zorg. Zorg voor passende training en certificering voor je medewerkers, vooral als ze betrokken zijn bij de directe zorgverlening.
  6. Samenwerking met zorginstanties
   • Onderzoek en bouw relaties op met lokale zorginstanties, gemeenten en andere relevante partners. Dit kan helpen bij het verkrijgen van financiering en het integreren van je dagopvang in het bredere zorgnetwerk.
  7. Financiering regelen
   • Identificeer financieringsbronnen zoals zorgverzekeraars, gemeentelijke subsidies (WMO), Wet Langdurige Zorg (WLZ), particuliere financiering, subsidies en fondsen.
  8. Vergunningen en certificering
   • Zorg ervoor dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten, vergunningen en certificeringen die nodig zijn voor het aanbieden van dagopvang. Informeer bij lokale autoriteiten over de specifieke regels die van toepassing zijn op jouw situatie.
  9. Activiteitenprogramma ontwikkelen
   • Ontwikkel een gestructureerd activiteitenprogramma dat aansluit bij de behoeften en interesses van de doelgroep(en).
  1. Marketing en werving
   • Voer marketingactiviteiten uit om je dagopvang bekend te maken bij potentiële cliënten en verwijzers. Overweeg deelname aan lokale evenementen, maak gebruik van sociale media en werk samen met andere organisaties.
  2. Evalueren en aanpassen
   • Houd regelmatig evaluaties om de effectiviteit van je dagopvang te beoordelen. Pas je programma en dienstverlening aan op basis van feedback en veranderende behoeften.

Het opzetten van een dagopvang vergt toewijding, zorgvuldige planning en betrokkenheid van verschillende belanghebbenden. Het kan ook nuttig zijn om advies in te winnen bij brancheorganisaties en lokale autoriteiten die betrokken zijn bij zorgverlening.

De financiering van dagopvang
Het financieren van dagopvang, zoals bij een zorgboerderij, kan een uitdaging zijn, maar er zijn verschillende financieringsbronnen die je kunt overwegen. Hier zijn enkele mogelijke manieren om dagopvang te financieren:

 1. Zorgverzekeraars
  • Onderzoek of zorgverzekeraars vergoedingen verstrekken voor bepaalde vormen van dagopvang. Dit kan afhankelijk zijn van de aard van de zorg die wordt geboden en de doelgroep.
 2. Gemeentelijke financiering (WMO)
  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de financiering van bepaalde vormen van zorg en ondersteuning. Je kunt in gesprek gaan met de gemeente om te bekijken of dagopvang in aanmerking komt voor financiering via de WMO.
 3. WLZ (Wet Langdurige Zorg)
  • Afhankelijk van de zorgbehoeften van de doelgroep, kun je onderzoeken of financiering via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) mogelijk is.
 4. Particuliere financiering
  • Cliënten kunnen mogelijk zelf betalen voor dagopvang. Dit kan particuliere financiering zijn, waarbij cliënten zelf of hun families de kosten dekken.
 5. Subsidies en fondsen
  • Zoek naar subsidies vanuit lokale, provinciale of landelijke overheden die gericht zijn op welzijn, zorg of sociale initiatieven. Daarnaast zijn er mogelijkheden om financiering te verkrijgen van particuliere fondsen.
 6. Samenwerking met bedrijven en organisaties
  • Je kunt overwegen om samen te werken met bedrijven, lokale organisaties of andere instellingen voor financiële steun. Soms zijn er bedrijven die zich willen engageren in maatschappelijk verantwoord ondernemen en bereid zijn om te investeren in lokale initiatieven.
 7. Crowdfunding
  • Overweeg crowdfunding als een manier om financiering te verkrijgen. Dit kan online worden gedaan via platforms waar mensen kunnen doneren aan projecten die zij ondersteunen.
 8.  Eigen bijdragen
  • Overweeg het instellen van redelijke eigen bijdragen voor deelnemers, afhankelijk van hun financiële mogelijkheden.

Het is belangrijk om een gedetailleerd businessplan op te stellen, waarin je de kosten en financieringsbehoeften identificeert. Bovendien kan het nuttig zijn om contact op te nemen met lokale zorginstanties, gemeenten en branche-organisaties voor specifieke begeleiding en ondersteuning bij het verkrijgen van financiering voor dagopvang.

Doelgroep dagopvang
De doelgroep van een dagopvang kan variëren afhankelijk van het specifieke type dagopvang en de aangeboden diensten. Hier zijn enkele mogelijke doelgroepen voor dagopvang:

 1. Ouderen
  • Dagopvang voor ouderen kan gericht zijn op het bieden van sociale interactie, activiteiten en zorg aan senioren die zelfstandig wonen.
 2. Mensen met een verstandelijke beperking
  • Dagopvang kan gericht zijn op mensen met een verstandelijke beperking, waarbij activiteiten en zorg op maat worden geboden.
 3. Mensen met psychische aandoeningen
  • Er zijn dagopvangcentra die zich richten op het ondersteunen van mensen met psychische aandoeningen door middel van activiteiten en sociaal contact.
 4. Mensen met dementie
  • Specifieke dagopvang voor mensen met dementie kan zich concentreren op aangepaste activiteiten en zorg om hun welzijn te bevorderen.
 5. Mensen met fysieke beperkingen
  • Dagopvang kan worden aangepast aan mensen met fysieke beperkingen, waarbij de focus ligt op toegankelijkheid en passende activiteiten.
 6. Kinderen met speciale behoeften
  • Dagopvang kan zich richten op kinderen met speciale behoeften, zoals ontwikkelingsachterstanden, gedragsproblemen of medische aandoeningen.
 7. Mantelzorgondersteuning
  • Dagopvang kan ook gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers door tijdelijke opvang te bieden voor hun zorgontvangers.
 8. Mensen met een sociale kwetsbaarheid
  • Sommige dagopvangcentra richten zich op mensen die sociaal kwetsbaar zijn, zoals daklozen, om hen te voorzien van basiszorg, voeding en sociale activiteiten.
 9. Cliënten met een WLZ-indicatie
  • Dagopvang kan zich ook richten op cliënten met een indicatie voor langdurige zorg (Wet Langdurige Zorg), waarbij intensievere zorg en begeleiding wordt geboden.
 10. Andere specifieke doelgroepen
  • Afhankelijk van de lokale behoeften en de expertise van de dagopvang, kunnen er ook andere specifieke doelgroepen zijn, zoals bijvoorbeeld mensen met niet-aangeboren hersenletsel, verslavingsproblemen, of mensen die revalideren na een ziekte of operatie.

Het is essentieel voor de organisatie van dagopvang om de specifieke behoeften en wensen van de doelgroep(en) in overweging te nemen bij het ontwikkelen van programma’s en dienstverlening. Het is ook belangrijk om samen te werken met zorgprofessionals en relevante instanties om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden.

Rechtsvorm
Bij het kiezen van de rechtsvorm voor een dagopvang, zoals bijvoorbeeld een kinderopvang of een dagopvang voor ouderen, zijn er verschillende juridische structuren om te overwegen. De juiste rechtsvorm hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van de dagopvang, het aantal betrokken personen, de gewenste aansprakelijkheid en eventuele fiscale overwegingen. Hier zijn enkele veelvoorkomende rechtsvormen die kunnen worden overwogen:

 1. Eenmanszaak:
  • Een eenmanszaak is een eenvoudige rechtsvorm als de dagopvang door één persoon wordt beheerd. De eigenaar is dan persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.
 2. Besloten Vennootschap (BV):
  • Een BV is een rechtspersoon waarbij het kapitaal verdeeld is in aandelen. Deze rechtsvorm biedt vaak meer bescherming van persoonlijke aansprakelijkheid en kan geschikt zijn voor grotere dagopvangvoorzieningen.
 3. Vereniging:
  • Een vereniging is een rechtsvorm waarbij leden gezamenlijk een doel nastreven. Het kan geschikt zijn als de dagopvang wordt georganiseerd als een samenwerking van belanghebbenden.
 4. Stichting:
  • Een stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders. Het kan een geschikte rechtsvorm zijn als de dagopvang wordt opgezet met een maatschappelijk doel zonder winstoogmerk.
 5. Coöperatie:
  • Een coöperatie is een rechtsvorm waarbij deelnemers gezamenlijk de dagopvang beheren en gebruikmaken van de diensten. Het kan geschikt zijn voor situaties waarin deelnemers actief willen participeren in de organisatie.
 6. Maatschap of Vennootschap onder Firma (VoF):
  • Als de dagopvang door meerdere personen wordt beheerd, kan een maatschap of VoF worden overwogen. Hierbij zijn de vennoten gezamenlijk verantwoordelijk.

Het is belangrijk om de specifieke kenmerken en behoeften van de dagopvang in overweging te nemen bij het kiezen van de rechtsvorm. Daarnaast is het raadzaam juridisch advies in te winnen om de juiste keuze te maken op basis van de lokale wetgeving en de specifieke omstandighed