Healthy Community Foundation – Zorg en Wonen

Veel discussies zijn er gaande over het politieke beleid en hoe dit zou moeten worden verbeterd. Diverse onderwerpen komen aan de orde, waaraan de burger zich het meest stoort. De belangrijkste hiervan zijn zorg en welzijn, direct gevolgd door wonen, persoonlijke ontwikkeling en werken.

Het kabinetsbeleid zorgde de afgelopen jaren voor veel afbraak. Hoewel de burger hiertegen protesteerde, gebeurde er weinig om dit te veranderen, ondanks alle beloften. Die beloftes komen ineens naar voren als er verkiezingen in aantocht zijn. De visie van de heren politici schijnt dan plotsklaps te veranderen, want veel van de discussiepunten kunnen dan ineens wel worden verbeterd: bakken met geld worden beschikbaar gesteld, partijen kunnen nu wel met elkaar gaan samenwerken en ‘de burger komt dit allemaal ten goede!’ Als men maar op die bepaalde partij zal stemmen!

Huidige politiek
Het is jammer, dat de politiek alleen de burger tijdens de verkiezingen ziet staan. De politici houden zich meer bezig met ‘partijpolitiek’ en met hun toekomstige functie, dan met het luisteren naar en het zorgen voor het welzijn van de burger. Veel nieuwe partijen dienen zich aan om het pluche te veroveren. De belangrijkste vraag hierbij is: Hoe komen we in de Tweede Kamer en hoe halen wij de meeste zetels binnen! Het ene partijpunt wordt nog mooier voorgesteld dan het ander, totdat de partijen (opnieuw) zijn geïnstalleerd. Dan worden de beloftes weer in de lade geschoven en gaat men over tot de orde van de dag!
Iets dat mij al jaren verbaast is, dat beleidsvisies op een negatieve manier worden uitgevoerd. Heeft de ene partij een plan, dan komt voor het zelfde onderwerp de tweede partij met een ander plan, als die partij maar niet vereenzelvigd wordt met de eerste partij, ondanks dat de plannen voor het grootste gedeelte vaak overeen komen! Ik zou zeggen: kijk waar de overeenkomsten liggen en bespreek de verschillen. Maar dat kan niet, want je partij moet zich wel weten te onderscheiden!’ Haantjesgedrag!
Politiek moet je ook liggen. Vaak moet je tegen beter weten in kunnen praten! Sommige figuren maken er zelfs hun ‘beroep’ van, als ze maar in de Tweede Kamer kunnen zitten.
Echter, je hebt de politiek toch nodig om veranderingen teweeg te brengen, maar op de huidige manier, zoals hiervoor beschreven, wordt het vaak een eindeloze weg.

Een nieuw inzicht met de steun van de burger
Enige tijd geleden heb ik drie bijzondere mensen ontmoet, die, naast een brede ervaring op verschillende gebieden, ook van een korte politieke carrière hebben mogen ‘genieten’. Zij vormden dezelfde gedachten als ik: politiek is een middel, geen doel en de bevolking moet actiever kunnen deelnemen.
Na een aantal gesprekken kwamen wij vieren tot de conclusie, dat wij alles in huis hadden om daadwerkelijk veranderingen te kunnen gaan brengen in bestaande stelsels. Wij besloten om ons te gaan inzetten voor een betere politiek, waarin de burger meer zeggenschap krijgt bij politieke beslissingen. De volgende stap was voor ons om een aanspreekpunt in het leven te roepen en kregen de mogelijkheid om een niet actieve stichting nieuw leven in te blazen.
‘Healthy Community Foundation’ (HCF) is in de loop van 2018 gestart met de verdere uitwerking van ons gedachtegoed, namelijk om in samenwerking met de burger en professionals uit het veld datgene in Den Haag aan te kaarten en uit te werken, dat onder de bevolking leeft. De stichting heeft geen winstoogmerk en is politiek neutraal.

De stichting hanteert vier pijlers:

 1. Zorg en Zorgstelsel
 2. Wonen en Woonomgeving
 3. Werken
 4. Persoonlijke Ontwikkeling

Aan de hand van de informatie die burgers en professionals aanleveren, zal onze ‘denktank’ analyses maken, die zullen worden verwerkt tot beleidsadviezen. Deze adviezen worden zal met beleidsvoerders besproken. Om hieraan enige druk te verbinden, zullen de burgers over het verloop van de gesprekken worden geïnformeerd via de website en via diverse (social)media.
De bekendheid van HCF verloopt snel en er is veel vraag naar. De doelstelling van de stichting spreekt aan en is alsvolgt verwoord:

Doelstelling:

“Het creëren van een gezonde samenleving, waarin het welzijn van mensen – zoals een goede gezondheid, een ideale woon- en leefomgeving en goede persoonlijke ontwikkeling – centraal staat en dat voor iedere burger bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar is”.

Uitvoering
HCF is op dit moment bezig om haar beleidsplannen verder uit te werken. Het bouwen van de website heeft daarnaast hoge prioriteit. Contacten worden gelegd met politieke partijen, overkoepelende organen en overheidsinstanties.
Het eerste plan dat wordt uitgewerkt is Zorg en Welzijn, een onderwerp dat mij zeer aanspreekt. Het huidige beleid op dit gebied laat veel te wensen over en is mijns inziens totaal de verkeerde weg ingeslagen. Onze visie voor een beter, bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar zorgsysteem is opgesteld. Dit ‘zorgplan’ is te downloaden via: http://www.pdfarchief.com/zorgplan.pdf. Voor dit plan is uitgegaan van hetgeen ‘leeft’ onder de burgers, de praktijkhouders en andere zorgverleners.
Er wordt neutraal gekeken hoe de onderwerpen het beste tot hun recht kunnen komen, zonder dat wordt uitgegaan van bestaande situaties, die eventueel aangepast zouden kunnen worden. Dit zou anders een ‘pleister op pleister worden!’

Praktijk
Onze stichting is niet alleen theoretisch bezig. Wij weten dat enkele aspecten binnen de zorg actie behoeven. Twee kunnen hier worden gemeld:

 1. opzet verzorging en verpleeghuizen
  De laatste jaren is het merendeel van de verzorgingshuizen verdwenen, terwijl er heel veel behoefte aan is, zij het in een nieuwe, verbeterde, menselijker vorm. Zoals vaak in de media wordt gepubliceerd, laat de verzorging in verpleeghuizen in veel gevallen te wensen over. Mensen met Alzheimer kunnen vaak nergens terecht en zijn verplicht langer thuis te blijven wonen, wat voor hen en hun directe omgeving ondoenlijk is.
  HCF wil de verzorgingshuizen terugbrengen, een verbeterde vorm van verpleeghuizen opzetten en speciale zorgcentra/boerderijen inrichten voor mensen met dementie. Wij willen voor deze ouderen een mooie en vooral menselijke laatste levensfase creëren. Zo willen wij ouderen niet scheiden, na lang samen zijn. Zie hierover ook http://www.koosdirksehuis.nl:
 2. opzet Diagnose-Behandel Centra
  Zoals ook in het zorgplan staat aangegeven, dienen ziekenhuizen te worden omgevormd tot supergespecialiseerde centra en poliklinieken te worden overgeheveld naar gespecialiseerde behandelcentra. Hiervoor moet de zogenaamde ‘anderhalvelijns zorg’ te worden ingevuld. Wij denken daarbij aan gespecialiseerde centra voor bijvoorbeeld burn-out/stress, centra voor COPD, etc.

Over de opzet en uitvoering van bovengenoemde worden op dit moment besprekingen gevoerd.

Tot slot
Zorg kun je in feite niet loskoppelen van wonen. Kijk bijvoorbeeld naar zorg en huisvesting van ouderen. Beide onderwerpen vallen onder welzijn. HCF pleit er ook voor om beide onderwerpen onder te brengen onder één ministerie: Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Wonen.
Persoonlijke ontwikkeling is een breed begrip, dat vele aspecten van iemands leven omvat. Deze onderwerpen worden na ‘zorg en welzijn’ uitgewerkt. Op de website is een korte omschrijving van HCF opgesteld, die HIER is te vinden.

HCF is ook te vinden op de social media:

Verdere informatie kunt u inwinnen via Email: info@stichtingHCF.nl

Ik hoop op veel ondersteuning vanuit de bevolking. Wij doen ons uiterste best om HCF tot een groot succes te maken.
hier

Dit bericht is geplaatst in aandachtspunten, artikelen, politiek, Stichting HCF, Werken, wonen, woonvorm, zorgstelsel, zorgverbeterpunten met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.