Uitgangspunten

 

 

Om de zorg efficiënter te maken en in de toekomst betaalbaar te houden, dienen er een aantal basisprincipes rigoureus te veranderen. HCF heeft een aantal punten op papier gezet, waaraan in dit geval gewerkt moet worden.

 

 1. Sterke reductie van zorgkosten door een eenvoudiger declaratiesysteem, gekoppeld aan internationale systemen. Efficiëntere zorg, minder administratie, management en geen ingehuurde consultants. Afschaffen DBC’s.
 2. Er dient één basisverzekering te komen. Deze basisverzekering moet een brede vergoeding hebben en geen eigen risico. Een aanvullende verzekering kan worden afgesloten bij een commerciële zorgverzekeraar
 3. Nadruk wordt gelegd op preventie, gezondheid en gezond blijven. Via onderwijs een goed basisplan aan voorlichten en instructie geven. Dit zou in het basisonderwijs moeten zitten
 4. Betere en onderbouwde informatieverstrekking door zorgverzekeraar aan de cliënt/patiënt. Patiënt informeren over zijn zorguitgaven door middel van duidelijk leesbare en gespecificeerde zorgnota’s. Meer betrokkenheid bij de mensen door een goede klantenservice voor mensen die niet goed uit de nota’s komen
 5. Herinrichten ministerie van VWS tot Gezondheidszorg, Welzijn en Wonen. Wonen, woonomgeving en milieu vormen onderdeel van Welzijn. Dit kan niet van elkaar worden gescheiden. Ook gezien de huidige woningnood, vooral in de sociale woningbouw, waar vaak medische indicaties aan te pas komen, dient Gezondheidszorg en Wonen onder één ministerie te vallen. Beide kun je zien als een vorm van Welzijn. Ditzelfde geld voor milieu: gezondheid bij uitstek
 6. Afschaffen contractering voor praktijkhouders
 7. Invoeren van Patiënt Gebonden Dossier (PGD), patiënt dient eigenaar te zijn en de huisarts als regievoerend arts. Afschaffen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en Landelijk Schakel Punt (LSP)
 8. Sterk verbeteren ouderenzorg met meer personeel bij de cliënt en aanzienlijk minder management, meer kleinschaligheid en in de buurt gecentreerd. Intensieve samenwerking huisarts en arts ouderengeneeskunde
 9. De transitie jeugdzorg terugdraaien. Huisarts als regievoerend arts, met directe toezicht op jeugdzorg in het kader van zijn patiënt. Een meldpunt dat onderzoek instelt als jeugdzorg en jeugdinstellingen niet voldoen aan de basiseisen. Een kind zou weer als individu gezien moeten worden en zorg aangepast op zijn of haar mogelijkheden.
 10. Betere waardering voor mantelzorgers op maatschappelijk én financieel gebied; samenwerking van zorg en mantelzorger voor het welzijn van de zorgvrager
 11. Ziekenhuizen moeten een ondernemende en dienstbare houding gaan aannemen; betere zorg door meer handen aan bed en op de werkvloer. Medische professionals in management functies, die weten wat er speelt in het ziekenhuis. Minder administratief management en kortere lijnen, absurd hoge salarissen aan banden leggen zo ook de bonuscultuur
 12. Meer geld beschikbaar stellen voor onderzoek naar ondermeer kanker, ALS en dementie en dit niet alleen van de ‘collectebus’ laten afhangen. Dit zal op den duur bijdragen aan vermindering van de zorgkosten. Beter systeem voor erkenning van ziekten, die bewezen chronisch te zijn, ondanks dat de oorzaak nog niet bekend is. Hiervoor ook meer fondsen beschikbaar stellen, die onderzoek en wetenschap kunnen bevorderen
 13. Herziening van de eerstelijnszorg. Instellen Diagnose Behandelcentra, die een groot deel van de poliklinische zorg overnemen. De HAP’s kunnen hierdoor worden opgeheven
 14. Ziekenhuizen transformeren naar super gespecialiseerde centra
 15. De hotelfunctie van ziekenhuizen overdragen aan zogenaamde zorghotels.